ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU PLIC  ÎNCHIS

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU PLIC  ÎNCHIS

            Spitalul de Psihiatrie Zam, prin Manager Ec.Ștefan Nicușor-Eduard, cod fiscal 4373967, cu sediul in loc.Zam, str.Principală nr.270, județul Hunedoara, tel.0254280585; fax.0254280583, e-mail spitalzam@gmail.com, anunță:

            Licitația publică deschisă,cu plic închis, în data de  24.10.2022, ora 12:00 în vederea închirierii spațiului in suprafață de 16 mp, din incinta Spitalului de Psihiatrie Zam, înscris în CF Hunedoara nr. 60164, nr.cad/topo 60164-C4, aparținănd domeniului public, cu destinația chioșc alimentar.

           Închirierea prin licitație publică a spațiului menționat se realizează cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare.

 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:

– Spitalul de Psihiatrie Zam, Str Principala Nr 270, loc.Zam, judeţul Hunedoara,337550, cod fiscal 4373967, telefon  0254-280.585, fax 0254-280.583, email spitalzam@gmail.com

  2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

 –Închirierea unui spaţiu, domeniu public, în administrarea spitalului, în suprafața de 16 mp, având ca elemente de identificare : Extras de carte funciara nr. 60164, nr. Cadastral 60164-C4.

– Destinația închirierii: Chiosc alimentar

– Închirierea se face în baza art. 332-348 din O.U.G. nr. 57/2019

3. Informații privind documentația de atribuire:

– Se regăsesc în caietul de sarcini

  3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:

 – Direct de la sediul Spitalului de Psihiatrie Zam

  3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire:

– Serviciul Tehnic Administrativ aflat la sediul Spitalului de Psihiatrie Zam, Str. Principală nr. 270, jud. Hunedoara, telefon 0254 280585, fax: 0254 280583, e-mail: administrativ@spzam.ro;achizitii@spzam.ro

  3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

– 100 lei, se achită la casieria instituţiei sau RO45TREZ36620F330800XXXX, Trezorerie Deva

  3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 14/10/2022, ora 12:00

  4. Informații privind ofertele:

 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 21/10/2022, ora 12:00

 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:Loc. Zam, Str. Principală nr. 270, jud. Hunedoara

  4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar

 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:

 -24/10/2022, ora 12:00 , Loc. Zam, Str. Principală nr. 270, jud. Hunedoara-administrativ

 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:

 –Tribunalul Hunedoara, Loc. Deva, Str. 1 Decembrie 1918, tel 0254-211.574, fax 0254-262.251, E-mail: tribunalul.hunedoara@just.ro

7. Transmiterea anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în data de:  19/09/2022