CONDITII DE INTERNARE / EXTERNARE A PACIENTILOR

CONDITII DE INTERNARE:

La camera de garda a spitalului se prezinta urmatoarele categorii de pacienti:

  • Urgentele psihiatrice – de obicei prezentate cu ambulanta, si /sau Politie, sau cu apartinatori. Internarea de urgenta este stabilita de catre medicul de garda, in urma consultului medical efectuat pacientului.
  • Pacienti care se prezinta cu bilet de trimitere din ambulator – medic specialist sau de familie, si care pot sa nu fie urgente dar care datorita afectiunii psihice – episod acut, necesita tratament in conditii de spitalizare.
  • Pacientii aflati pe listele de asteptare si care se prezinta la internare conform programarii. Programarile sunt facute anterior, telefonic sau la prezentare de catre medicul curant sau medicul de garda, conform Registrului cu evidenta pacientilor programati pentru internare, existent la nivelul Camerei de Garda (CG).

Pacientii internati ca urgente sunt examinati de catre medicul de garda,iar pacientii considerate ca neurgente si cei programati de catre medicul din sectie si apoi distribuiti pe sectii.

 ACTELE NECESARE INTERNARII SUNT: 

  • Bilet de trimitere de la medicul de familie   sau de la medicul specialist din ambulator aflati in relatii contractuale cu casa judeteana de asigurari
  • Carte de identitate sau buletin sau certificatul de nastere
  • Cardul de asigurat eliberat de CNAS
  • Dovada calitatii de asigurat conform : ORDIN nr. 617 din 13 august 2007 (*actualizat*) in 18. dec. 2009  

 

CONDITII DE EXTERNARE:

 • Pacientul / apartinatorul va fi anuntat cu minim 24 de ore cu privire la data externarii
 • Pacientul trebuie sa prezinte cardul de asigurat de sanatate eliberat de CNAS
 • Situatia externarii
  • la cererea pacientului (conform programarii); transfer
  • externat  (vindecat, ameliorat, agravat, stationar, decedat)
 • Documentele care sunt inmanate la externare:
  • Bilet de externare
  • Scrisoare medicala
  • Decont
  • Reteta medicala
  • Certificat concediu medical,la nevoie
  • Referat medical, la nevoie

 

ORDIN nr. 617 din 13 august 2007 (*actualizat*) in 18. dec. 2009

pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv asigurat fără plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate

(actualizat până la data de 18 decembrie 2009*)

EMITENT:CASA NAŢIONALĂ  DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

 

    ART. 20  Dovada calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate se realizează printr-un document justificativ – adeverinţă, eliberat de CAS, potrivit fiecărei categorii de persoane, pe baza următoarelor documente:

 

 1. a) pentru copiii în vârstă de până la 18 anicu act de identitate sau certificat de naştere, după caz;

 

 1. Servicii medicale de baza –  seinterneaza dar  pe perioada internarrii se obtine adeverinta elib.de C.A.S.  
 2. Daca persoanele se afla in incapacitatea/imposibilitatea de a se deplasa, eliberarea se face prin corespondenta pe baza documentleor cerute de C.A.S.
 3. Valabilitate pana la 18 ani

 

 1. b) pentrutinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de aniact de identitate, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, un document din care să rezulte că au calitatea de elev sau student;
 2. Servicii medicale minimale
 3. Daca persoanele se afla in incapacitatea/imposibilitatea de a se deplasa, eliberarea se face prin corespondenta pe baza documentleor cerute de C.A.S.
 4. Valabilitate pe durata anului scolar/universitar

 

 1. c) pentru tinerii cu vârsta de până la 26 de ani,care provin din sistemul de protecţie a copiluluiact de identitate, document care să ateste că au fost incluşi într-un sistem de protecţie a copilului, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, un document eliberat de primăria din localitatea de domiciliu prin care să ateste că nu beneficiază de ajutor social;
 2. Servicii medicale minimale
 3. Daca persoanele se afla in incapacitatea/imposibilitatea de a se deplasa, eliberarea se face prin corespondenta pe baza documentleor cerute de C.A.S.
 4. Valabilitate 1 an

 

 1. d) pentrusoţul, soţia şi părinţii aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurateact de identitate, documente care să ateste relaţia de rudenie sau căsătoria cu persoana asigurată, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri proprii, precum şi o declaraţie pe propria răspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declară că are în întreţinere persoana respectivă;
 2. Servicii medicale minimale
 3. Daca persoanele se afla in incapacitatea/imposibilitatea de a se deplasa, eliberarea se face prin corespondenta pe baza documentleor cerute de C.A.S.
 4. Valabilitate 3 luni

 

 1. e) pentrubeneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, ai Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ai Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ai Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare: act de identitate, documente doveditoare că se încadrează în una dintre categoriile de beneficiari ai acestor legi, declaraţie pe propria răspundere din care  rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele prevăzute de legile speciale sau pensii;

1 Servicii medicale minimale

 1. Daca persoanele se afla in incapacitatea/imposibilitatea de a se deplasa, eliberarea se face prin corespondenta pe baza documentleor cerute de C.A.S.
 2. Valabilitate 1 luni

 

 1. f) pentru persoanele cu handicapact de identitate, certificat de încadrare într-un grad de handicap, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse, în afara celor prevăzute de legea prin care li s-a stabilit această calitate;

 Servicii medicale minimale

 1. Daca persoanele se afla in incapacitatea/imposibilitatea de a se deplasa, eliberarea se face prin corespondenta pe baza documentleor cerute de C.A.S.

3.Valabilitate  1  an

 1. g) pentrubolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătatestabilite de Ministerul Sănătăţii Publice, până la vindecarea respectivei afecţiuni: act de identitate, adeverinţă medicală eliberată de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sănătate, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;

1 Servicii medicale minimale

 1. Daca persoanele se afla in incapacitatea/imposibilitatea de a se deplasa, eliberarea se face prin corespondenta pe baza documentleor cerute de C.A.S.
 2. Valabilitate 1 luni
 1. h) pentru femeile însărcinate sau lăuzeact de identitate, adeverinţă medicală, certificat de naştere al copilului – pentru lăuze, precum şi declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri sau documente justificative că realizează venituri lunare sub salariul de bază minim brut pe ţară;

1 Servicii medicale minimale

 1. Daca persoanele se afla in incapacitatea/imposibilitatea de a se deplasa, eliberarea se face prin corespondenta pe baza documentleor cerute de C.A.S.
 2. Valabilitate 1 luni

 i) pentru persoanele care se află în concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 aniactul de identitate şi decizia emisă de direcţiile judeţene de muncă, familie şi egalitate de şanse, respectiv de Direcţia de Muncă, Familie şi Egalitate de Şanse a Municipiului Bucureşti;

Servicii medicale de baza –  seinterneaza dar  pe perioada internarrii se obtine adeverinta elib.de C.A.S. 

Daca persoanele se afla in incapacitatea/imposibilitatea de a se deplasa, eliberarea se face prin corespondenta pe baza documentleor cerute de C.A.S.

Valabilitate  1an

 

j) pentrupersoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj, venit lunar de completare sau plăţi compensatorii din bugetul asigurărilor de şomaj,actul de identitate şi carnetul şi/sau adeverinţa eliberate de instituţiile care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj;

 

 1. Servicii medicale de baza –  seinterneaza dar  pe perioada internarrii se obtine adeverinta elib.de C.A.S.  
 2. Daca persoanele se afla in incapacitatea/imposibilitatea de a se deplasa, eliberarea se face prin corespondenta pe baza documentleor cerute de C.A.S.
 3. Valabilitate  6luni

 

 1. k) pentru persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane şi se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţiiadeverinţa eliberată de instituţiile din subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, din care să rezulte că se află în această situaţie;

 

 1. Servicii medicale de baza –  seinterneaza dar  pe perioada internarrii se obtine adeverinta elib.de C.A.S.  
 2. Daca persoanele se afla in incapacitatea/imposibilitatea de a se deplasa, eliberarea se face prin corespondenta pe baza documentleor cerute de C.A.S.
 3. Valabilitate  3luni

  

 1. l) pentrupersoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, actul de identitate şi adeverinţa eliberată de primăria localităţii de domiciliu, din care rezulte că acestea se încadrează în categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social;

 

 1. Servicii medicale de baza –  seinterneaza dar  pe perioada internarrii se obtine adeverinta elib.de C.A.S.  
 2. Daca persoanele se afla in incapacitatea/imposibilitatea de a se deplasa, eliberarea se face prin corespondenta pe baza documentleor cerute de C.A.S.
 3. Valabilitate  1an

 

 1. m) pentru persoanele care au calitatea de pensionariactul de identitate, cuponul mandatului poştal de achitare a drepturilor sau talonul de plată prin cont curent personal deschis la o unitate bancară, din luna anterioară, precum şi declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele realizate din pensii. În cazul pierderii acestor documente sau până la dobândirea lor, calitatea de pensionar poate fi dovedită cu o adeverinţă eliberată de instituţia plătitoare a pensiei;

 Servicii medicale de baza –  seinterneaza dar  pe perioada internarrii se obtine adeverinta elib.de C.A.S.  

 1. Daca persoanele se afla in incapacitatea/imposibilitatea de a se deplasa, eliberarea se face prin corespondenta pe baza documentleor cerute de C.A.S.
 2. Valabilitate 2 ani
 1. n) pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzutela art. 105, 113 şi 114 din Codul penal şi pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate, adeverinţa emisă de instituţia respectivă sau de instituţia în grija căreia se află persoana.

 1 Servicii medicale minimale

 1. Daca persoanele se afla in incapacitatea/imposibilitatea de a se deplasa, eliberarea se face prin corespondenta pe baza documentleor cerute de C.A.S.
 2. Valabilitate 3 luni

 o) pentru personalul monahal al cultelor recunoscuteactul de identitate şi adeverinţa eliberată de unităţile de cult

Servicii medicale de baza –  seinterneaza dar  pe perioada internari se obtine adeverinta elib.de C.A.S.

Valabilitate 1 an  

     ART. 22

    (1) Persoanele care au calitatea de salariat, precum şi coasiguraţii acestora vor putea face dovada calităţii de asigurat pe baza adeverinţei prevăzute la art. 20 alin. (1) sau cu adeverinţa eliberată de angajatori, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1. Termenul de valabilitate a adeverinţei eliberate de angajatori este de 3 luni de la data emiterii.

(4) Procesul de eliberare a adeverinţelor care atestă calitatea de asigurat este un proces continuu. Pentru asigurarea accesului liber la pachetul de servicii de bază, persoanele încadrate laALIN. (1) LIT. A), I), J), K), L), M) ŞI O) pot face dovada calităţii de asigurat, PÂNĂ LA OBŢINEREA ADEVERINŢEI DE ASIGURAT, pe baza documentelor la care se face referire în aceste prevederi.

(5) Pentru persoanele care se află în incapacitate sau imposibilitate de a se deplasa la CAS, eliberarea adeverinţelor se face prin corespondenţăpe baza documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-n), comunicate de aceste persoane în copie

    ART. 27

    (1) Persoanele asigurate în baza art. 213 alin. (1) lit. b) teza a doua din lege, respectiv soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflate în întreţinerea unei persoane asigurate, denumite în continuare coasiguraţi, îşi păstrează calitatea de asigurat şi drepturile care decurg din aceasta numai în perioada în care persoana în a cărei întreţinere se află are calitatea de asigurat.

    (2) Coasiguraţii nu pot avea la rândul lor coasiguraţi în baza art. 213 alin. (1) lit. b) teza a doua din lege.